Home > Ministries >
.

Hmong Ministries


 
  HOW WE SERVE

Hmong Ministries are dedicated to sharing the Everlasting Gospel of Jesus Christ with the Hmong population in Wisconsin. We initiate, organize, and nurture church plants, host a live call-in radio program, provide lay leadership training, and organize camp meeting gatherings for Hmong people.
 
1.   Qhia txoj moo zoo rau txhua tus Hmoob uas tau ntsib tau paub nyob haub Wisconsin no kom paub txog txoj moo zoo hais txog Tswv Yesxus.

2.  Txhawb cov ntseeg twb muaj nyob lawm, thiab tsa pib pawg ntseeg kom muaj nyob rau lawm lub nroog uas muaj Hmoob hauv lub lab Wisconsin no.
3. Yuav siv txhua yam, rhawv tsim txhua hauv kev los tshaj tawm, qhuab qhia kom Hmoob sawvdaws hnov txhij, paub txhua tsis hais siv xovtoojcua, tseb ntaubntawv, kaw lus qhuab qhia, xovtoojcua, thiab internet los mus tshaj txoj moo zoo rau sawvdaws tau hnov txhua.

4.  Qhua qhia cov ntseeg sawvdaws kom paub pab lawv tus kheej, txhawb cov ntseeg thiab tawm mus qhia rau lwm tus kom hnov thiab paub txog txoj moo zoo hais txog Tswv Yesxus.


OUR MISSION

Hmoob Adventist nyob Wisconsin teg num yog:

1. Ua lub teeb ci thiab qhia txoj moo zoo hais txog Tswv Yesxus txoj kev hlub, kev zam txim, Nws yeem tuag saud tus ntoo khaublig theej neeg ntiajteb lub txhoj txim. Tiam sis Nws kovyeej txoj kev tuag sawv rov los muaj txoj sia nyob mus ib txhis. Twb ze ze Nws yuav rov qab los rhuav tshem lub ntiajteb no thiab coj cov uas hlub thiab ntseeg Nws tiag tiag mus nrog Nws nyob mus ib txhiab, ciaj mu sib txhis. Rau Hmoob Wisconsin kom paub txhij, hnov txhua. Thiab npaj txhij tos Tswv Yesxus rov qab los zaug ob.

2. Qhuab qhia thiab tshawb fawb txhua txoj hauv kev pab txhawb kom cov ntseeg paub nrhiav kev ntseeg rau yus tus kheej,


3. Paub ua dejnum pab rau cov ntseeg

4. Cob qhia cov ntseeg kom paub mus tshaj txoj moo zoo rau cov uas tsis tau paub txog txoj moo zoo, kom paub los npaj txhij tos Tswv Yesxus rov qab los.
 

Motto

Do all we can, give all we have, run to the end, fight until death.

Peem kawg zog, siv tag nrho,  khiav kom ti ntsis, tiv txog hnuv tuag.

Meet our Hmong Coordinator

 

 

Hmong Ministries Links

Hmong Language Resources

English Language Resources


Adventist Refugee & Immigrant Ministries