Home > About Us > Beliefs >
.

Hauvpaus Kev Ntseeg

 
HAUVPAUS KEV NTSEEG

1.
VAJLUSKUB: Peb ntseeg tias Vajluskub 66 phau yog Vajtswvntuj txoj lus qhia kom noob neej nrhiav tau paub txog “TXOJ KEV, QHOV TSEEB, thiab TXOJ SIA”. Qhia kom noob neej paub tias lub ntiajteb no chivkeeb huam yuaj tshwm sim los li cas, tam sim no peb nyob rau tiam twg lawm, thiab lub ntiajteb no yuav xaus mus li cas. Qhia txog txoj kev cawm dim, peb yuav ua cas thiaj kovyeej txoj kev tuag mus tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhim. Nws yog lub teev luj, rab pas ntsuas thiab sim neeg ntiajteb txhua leej tes num. Phau ntawv Vajluskub no Vajtswvntuj tus Ntsujplig yog tus tshoov kom Nws cov tub txib sau tseg cia ib tiam dhau ib tiam. Cov tub txib sau muaj coob tshaj 40 leej. Lub caij sau phau ntawv “CHIVKEEB” uas yog thawj phau mus txog rau phau “TSHWMSIM” uas yog phau kawg tom qab nrug deb txog 1600 xyoo. Txawm ntev npaum li ntawm los cov lus thaum pib mus txog rau thaum xaus tsis muaj kev cov nyom. Vim yog Vajtswvntuj tib tug Ntsujplig yog tus tshoov kom lawv sawv daws sau ib tiam dhau ib tiam, suav thaum pib mus txog thaum xaus. Yog koj nyeem Nws txoj lus, cov lus ntawm yuav ua lub teeb ci, taws rau koj pom kev. Vajtswvntuj Txoj Lus yog cov zaub mov yug fab ntsujplig, koj yuav tsis tshaib nqis. Koj yuav saib txoj kev lom zem hauv ntiajteb no tsis muaj nuj nqes, zoo yam lub neej caum cua xwb. Rau txhua tus uas rau siab nyeem: siab luv yuav hloov muaj lub siab ntev, siab phem yuav hloov muaj lub siab zoo, siab xam khib yuav hloov muaj lub siab tsis khuv xim zog, siab dag yuav hloov muaj lub siab tseeb, siab nyiam taug xaiv yuav tswj tau nws tus kheej, siab ruam yuav txawj ntse tuaj, siab hlob yuav txawj txaus, tub sab yuav txawj tseg, lub neej ntiajteb tsuas yog ib vuag dua. Koj puas yuav nyeem Vajtswvntuj txoj lus uas cawm neeg txoj sia kom ntau tshaj no thiab?
2 Pestaus 1:20,21; 2 Tismausthis 3:16,17; Phaunkauj 119:105; Pajlug 30:5,6; Isxaya 8:20; Yauhas 17:17; 1 Thesxalaunica 2:13; Hebnplais 4:12
 
2. VAJTSWVNTUJ: Peb ntseeg tias muaj ib tug Vajtswvntuj xwb, uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig koom ua tib tug Vajtswvntuj. Nws yeej nyob ib txwm los, tsis muaj paus, tsis muaj ntsis, tsis txawj tuag tsis txawj yug, paub txhua yam yuav tshwm sim los tomntej, yog tus pib thiab xaus, nyob txhua qhov chaw. Muaj hwjchim loj ntshaj tag nrho txhua yam huv tib si. Yog Nws nqes tes ua lawm tsis muaj neeg txwv tau, yog Nws txwv lawm tsis muaj neeg ua tau. Tsis muaj ab tsi uas Nws yuav tsis paub txog, tsis hais saud nruab ntug, los hauv lub ntiajteb no, thiab paub tias hauv koj lub siab tab tom xav txog ab tsi. Nws yog tus tsim thiab tswj txhua yam tsis hais yam nyob saud nruab ntuj, los hauv lub ntiajteb no, yam qhov muag pom thiab tsis pom huv tibsi, Yog tus tsa thiab txo tej huabtais, tej nom tswv hauv ntiajteb no. Koj puas txais yuav Vajtswvntuj los ua koj tus Tswv? Kevcai 6:4; Mabthais 28:19; 2 Kaulithaus 13:14; Efesxau 4:4-6 1 Pestaus 1:2; 1 Tismauthis 1:17; Tshwmsim 14:7
 
3. VAJLEEJTXIV: Peb ntseeg tias Vajleejtxiv (Father, Yaweh) yog Vajtswvntuj, Nws yog tus txhawb thiab tswj txhua yam muaj sia nyob. Nws yog tus ncajncees, puv npo txoj kev hlub, muaj lub siab ntev, tsis chim sai. Nws tsis xav kom ib tug neeg phem twg puam tsuaj mus, tiam sis xav kom txhua leej tso kev txhaum tseg tig los ua neeg zoo thiaj tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhim hnub Vajleejtub TswvYesxus nqes rov qab los zaug ob. Koj puas lees txais yuav Vajleetxiv txoj kev hlub muaj pub rau koj? Chivkeeb 1:1; Tshwmsim 4:11; 1 Kaulithau 15:28; Yauhas 3:16; 1 Yauhas 4:8; 1 Tismausthis 1:17; Khiavdim 34:6,7; Yauhas 14:9
 
4. VAJLEEJTUB: Peb ntseeg tias Vajleejtub TswvYesxus yog Vajtswvntuj. TswvYesxus tau los yug ua neeg rau teb chaws Isxayee tshaj 2000 xyoo los lawm.” TswvYesxus yog tus tsim txhua yam. Nws muaj VajLeejtxiv tus xeebceem, yam ntxwv, txoj kev xav. TswvYesxus los hauv lub ntiajteb no vim yog Nws los qhia kom noob neeb paub txog Vajtswvntuj. Txoj kev cawm dim ntawm txoj kev tuag, mus tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis nyob ntuj ceeb tsheej tsuas yog los hauv TswvYesxus ib leeg xwb. Nws yog txoj kev, yog qhov tseeb, thiab yog txoj sia. Vim Vajleejtxiv hlub neej ntiajteb thiaj txib Nws los yug ua neeg, tuag theej peb lub txhoj, tso peb dim plaws ntawd Dab Ntxwg Nyug xibteg. Nws txaus siab los tuag theej peb lub txhoj, raug dai txom nyem ntsuav, tuag saud tus ntoo khaublig vim Nws hlub tib neeg ntiajteb. Hnub no yog koj lees txais thiab caw TswvYesxus los nyob hauv koj lub siab, Nws yuav zam tej kev txhaum, yuav ntxuav kom dawb huv, pub koj tau los ua Vajtswvntuj cov menyuam. Hnub TswvYesxus rov qab los zog 2, los rhuav, hlawv lub ntiajteb no, koj yuav muaj npe sau cia hauv Nws phau ntawv muaj sia, koj yuav muaj feem mus nyob lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntuj tshiab teb tshiab. Tus uas ntseeg thiab hlub Nws tiag tiag yuav muaj npe sau cia rau hauv Nws phau ntawv ciaj sia. TswvYesxus yog peb Hmoob tus Vaj uas Hmoob tos ib tiam dhau ib tiam los txog niaj hnub no. Yog peb ntseeg thiab los cuag Nws, peb yuav muaj teb muaj chaw, Nws yuav ua peb tus Huabtais, peb yuav ua Nws cov pej xeem mus ib txhis. Koj puas tos txais Vajleejtub, TswvYesxus los rau koj lub neej? Yauhas 1:1-3,14; Kaulauxai 1:15-19; Yauhas 10:30; 14:9; Loos 6:23; 2 Kaulithaus 5:17-19; Yauhas 5:22; Lukas 1:35; Filipis 2:5-11; Hebnplais 2:9-18; 1 Kaulithaus 15:3,4; Hebnplais 8:1; Yauhas 14:1-3
 
5. VAJNTSUJPLIG: Peb ntseeg tias Vajntsujplig yog Vajtswvntuj, Nws yeej ibtxwm nyob puag thaum ua ntej tsimntuj tsimteb los lawm. Ibtxwm yeej nrog Vajleejtxiv, Vajleejtub nyob ua ke los lawm. Nws yog tus tshoov thiab qhia rau cov tubtxib sau phau Vajluskub. Nws tshoov noobneej hauv nruab siab kom paub kev zoo, kev phem. Nws pub koomplig thiab tswvyim rau cov ntseeg khiav dejnum thiab pub hwjchim rau cov ntseeg tshaj Vajtswvntuj txoj moo zoo mus thoob ntiajteb. Leej twg thuam Vajtswvntuj TusNtsujplig, tsis mloog Nws lub suab, Vajtswvntuj yuav tsis zam txim rau tus ntawm, tsis hais tiam no, los sis tiam tom ntej. Koj puas tos txais Vajntsujplig los rau koj lub siab? Chivkeeb 1:1,2; Luskas 1:35; 4:18; Tubtxib 10:38; 2 Pestaus 1:21; 2 Kaulithaus 3:18; Efesxaus 4:11,12; Tubtxib 1:8; Yauhas 14:16-18,26; 15:26;16:7-13.
 
6. NTUJ TSIM TEB RAUG: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj yog tus tsim txhua yam nyob saud nruab ntug thiab hauv ntiajteb. Nws tsim lub hnub, lub hli, thiab tej hnub qub huv si, thiab txhua yam tsav uas nyob hauv lub ntiajteb tau zoo kawg nkaus. Nws siv 6 hnub los tsim txhua yam. Txog hnub 7 Nws so tsis tsim dab tsi ntxiv lawm. Nws thiaj teem hnub 7 ua hnub koobhmoov, hnub tseemceeb, thiab lub cim rau neeg ntiajteb mus ibtxhim. Txawm mus nyob lub ntuj tshiab teb tshiab lawm los txog hnub 7 cov tubtxib qaumntuj thiab cov neeg uas tau txais txoj sia ntev mus ib txhim tseem yuav los pe hawm Vajtswvntuj mus ib txhim. Tib neeg yog yam uas Vajtswvntuj tsim ua yam kawg nkaus tom qab. Nws muab av los puab thawj tug txivneej, tshuab sia tshuab pa rau ces thiaj ciaj sia, tus txiv neej ntawm lub npe yog “Adam” (Nraug OO). Vajtswvntuj ua kom Nraug Oo tsaug zog, rho nws tus tav los puab ua ib tug pab nws, yog nws tus pojniam hu ua “Eve” (Nkauj Iab) Vajtswvntuj pub hwjchim rau obtub kav tagnrho hauv ntiajteb no. Vajtswvntuj foom koob hmoov kom obtug huam vam mus thoob qab ntuj no. Koj puas ntseeg tias Vajtswvntuj tsim lub ntuj thiab ntiajteb no? Chivkeeb 1, 2, 3 Khiavdim 20:8-11; Phaunkauj 19:1-6; 33:6,9; 104; Hebnplais 11:3
 
7. NOOB NEEJ: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj tsim noobneej los zoo li Nws tus yamntxwv. Vajtswvntuj tus yamntxwv yog tsis txawj tuag tsis txawj laus, muaj sia nyob mus ib txim. Vajtswvntuj tsim noobneej muaj tswvyim txawj xav thiab txawj xaiv. Vim Vajtswvntuj yog tus ncajnceeg, Nws tsis quab yuam leejtwg li. Thaum Nkauj Iab thiab Nraug Oo tsis mloog Vajtswvntuj lus mus noj tsob txiv ntoo “Paub qhov zoo thiab qhov phem” uas Vajtswvntuj txwv tsis pub noj. Vim yog obtug mloog Dabntxwgnyug tej lus dag ntxias kom noj tsob txiv ntoo ntawm, ces suav txij hnub ntawm los noobneej thiaj poob nroos rau txoj kev ploj tuag, kev quaj kev nyiav, kev iab kev khwv, los txog niaj hnub nim no. Yog koj xav muaj lub neej tsis txawj tuag tsis txawj laus li thaum nyuam qhuav tsim lub ntiajteb no ces kawg yuav tsum los txais yuav “TXOJ KEV CAWMDIM” uas muaj nyob hauv “TSWVYESXUS” nkaus xwb. Ib hnub thiaj yuav tsis lig koj mog. Koj puas txaus siab los mus pehawm tus uas tsim koj los hnub no? Chivkeeb 1:26-28; 2:7; Phaunkauj 8:4-8; Tubtxib 17:24-28; Chivkeeb 3; Phaunkauj 51:5; Loos 5:12-17; 2 Kaulithaus 5:19,20; Phaunkauj 51:10; 1 Yauhas 4:7,8,11,20; Chivkeeb 2:15.
 
8. NTIAJTEB YOG TSHAV ROG: Peb ntseeg tias ntiajteb no yog lub tshav rog ntawm Vajtswvntuj thiab Dabntxwgnyug, ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, kev kaj thiab kev tsaus. Txoj kev tsov rog no pib tswmsim vim yog Vajtswvntuj tus thawj tubtxib, npe hu ua “Lucifawj” (Isxayas 14:12) ntxeev siab rau Vajtswvntuj. Lucifawj yog ib tug thawj tubtxib saud qaum ntuj ua zoo nraug, txawj ntse, thiab muaj hwjchim tshaj cov tub txib qaum ntuj huvtib si. Lucifawj ntxias dag cov tubtxib saud qaumntuj, uas rau 1 feem 3 ntseeg nws thiab tuaj nws tog lawm ntxee siab rau Vajtswvntuj. Mikhayees uas yog TswvYesxus thiab Nws cov tub txib uas tseem ncaj ncees rau Vajtswvntuj thiaj nrog Lucifawj uas yog Dabntxwgnyug thiab cov tub txib uas ntxeev siab rau Vajtswvntuj sib ntaus nrog. Dabntxwgnyug tog tau swb rog lawv thiaj raug ncaws tawm saud ntuj ceeb tseej, tsis muaj chaw nyob.
 
Vajtswvntuj thiaj tsim lub ntiajteb no, ces Dabntxwgnyug thiaj los ntxias peb pojkoob Nkaujiab thiab yawg koob Nraug OO nkawm kom ntxeev siab rau Vajtswvntuj thiab, ntxias kom obtug noj tsob txiv uas txwv tsis pub noj. Vim yog nkawg mloog Dabntxwgnyug lus ces nws thiaj los kav lub ntiajteb no. Lub ntiajteb no thiaj poob nroos rau txoj kev txhaum, rau txoj kev ploj kev tuag, kev quaj kev nyiav, kev iab kev khwv los txog niaj hnub no. Tiam sis vim yog Vajtswvntuj txoj kev hlub Nws thiaj li nrhiav txoj hauv kev cawm dim kom dhau mus tau txoj sia ntev yog peb los ntseeg thiab hlub TswvYesxus, tus Me Nyuam Yaj uas los tuag theej peb lub txim txhaum.
Koj puas xav txais yuav txoj kev cawm dim no, yog koj xav tau, koj yuav tsum ntseeg thiab hlub TswvYesxus mus txog hnub Nws rov qab los muab hluavtaws hlawv rhuav tshem lub ntiajteb no. Nws yuav rov los txheeb Nws cov neeg, koj yuav muaj npe mus nyob saub ntuj ceeb tsheej 1000 xyoo. Tom qab ntawm Nws yuav rov los tsim lub ntiajteb no dua tshiab los koj yuav muaj feem tau los nyob, peb tsis txawj ploj txawj tuag, tsis txawj tshaib txawj nqes, tsis muaj mob muaj nkeeg, yuav tau zoo kaj siab lug mus tsis muaj hnub xaus. Koj puas xav los txais yuav TswvYesxus hnub no? 5Tshwmsim 12:4-9; Isxayas 14:12-14; Isxakias 28:12-18; Chivkeeb 3; Loos 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Chivkeeb 6-8: 2 Pestaus 3:6; 1 Kaulithaus 4:9; Hebnplais 1:14.
 
9. TSWVYESXUS KOV YEEJ TXOJ KEV TUAG: Peb ntseeg tias TswvYesxus los yug, los tuag, thiab sawv hauv qhov tuag rov los lawm. Vim yog Vajtswvntuj hlub tib neeg ntiajteb, Nws thiaj txiv Nws tib leeg tub TswvYesxus los yug, los cawm thiab los tuag theej peb tib neeg ntiajteb lub txim tuag uas tsis mloog Vajtswvntuj lus. Nws tuaj yeem tiv kev txomnyem, raug luag iab liam, raug luag nplawm, nto qaub ncaug, thiab muab dai saud tus ntoo khaublig, tuag txomnyem ntsuav vim Nws hlub koj thiab kuv, hlub peb neeg ntiajteb. Nws tau 3 hnub xwb, Nws kov yeej txoj kev tuag, sawv rov los muaj sia nyob mus ib txhim. Nws tuag hnub 6 (Vavxub, Friday), Nws so hnub 7 (Vavxaum, Saturday) hauv qhov ntxa, Nws sawv hauv qhov tuag rov los hnub 1 (Vav-Avthib, Sunday). Yog peb ntseeg TswvYesxus, peb yuav tsum so li Nws so. Tom qab Nws sawv los lawm, Nws nrog cov thwjtim nyob 40 hnub ntxiv, Nws mam nce mus cuag Vajleejtxiv saud ntujceebtsheej lawm.
 
Tiamsis Nws yuav rov qab los zaug 2. Nws yuav rov los xuas hluavtaws hlawv, rhuav txoj kev phem kev qhias, kev txhoj kev txhaum hauv lub ntiajteb no, txawm Dabntxwgnyug thiab nws cov tubtxib tag nro rau cov neeg uas ntseeg thiab tuaj nws tog los yuav raug hlawv kubnyhiab tas mus huv tib si. Twb vim yog li no es Dabntxwgnyug thiab khib, ntxub, thiab tawm tsam Vajtswvntuj tas npaum. Dabntxwgnyug rhiav txhua txoj hauv kev los rhuav tshem kom TswvYesxus txhob cawm tau tibneeg, tsim txom TswvYesxus puas yam txhua tsav kom TswvYesxus tiv tsis taus, kom txhob yeem tuag theej neeg ntiajteb. Tiam sis ua tsaug rau TswvYesxus, rau qhov Nws twb yeej Dabntxwgnyug thiab kov yeej txoj kev tuag law.
Tus uas ntseeg thiab hlub TswvYesxus yuav mus nyob ntujceebtsheej thiab nyob lub ntujtshiab tebtshiab, tiam sis tus tsis ntseeg thiab tsis hlub TswvYesxus yeej tsis muaj cai tau mus nyob tiam tsis yuav raug pov hlawv kom kub hnyiab mus. Twb vim yog Dabntxwgnyug khib khib kawg nkaus es nws thiaj ua zaj ua ntxeev nphau tsim txom cov ntseeg kom tiv tsis taus, kom thim txoj kev ntseeg ces yuav nrog nws puam tsuaj mus ib yam li nws. Thov TswvYesxus pab peb cov ntseeg kom tivtaus tej kev txomnyem hauv lub ntiajteb no es peb thiaj yuav muaj feem mus nyob Vajtswvntuj lub tebchaws uas tsis muaj kev ploj kev tuag, kev quaj kev nyiav, kev iab kev khwv ntxi li lawm. TswvYesxus hlub koj kawg nkaus, es hnub no koj puas yuav tig los hlub Nws thiab? Yauhas 3:16; Isxaya 53:1; 1 Pestaus 2:21; 1 Kaulithaus 15:3,4,20-22; 2aulithaus 5:14,15,19-21; Loos 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4:1; 1 Yauhas 2:2; 4:10; Kaulauxais 2:15; Filipis 2:6-11.
 
10. KEV CAWM DIM: Peb ntseeg tias txoj kev cawmdim tsuas muaj nyob hauv TswvYesxus tibleeg xwb. Vim TswvYesxus yog lub qhov rooj, Nws yog tus tuav yawmsij qheb, Nws yog txojkev, Nws yog qhov tseeb thiab Nws yog txojsia. Ntujceebtsheej muaj Tswv, yuav tsum muaj yawmsij thiaj nkag tau, yog tus Tswv tsis pub peb nkag mus ces yeej mus tsis tau. Tsis tas li xwb lub ntujceebtsheej nyob deb kawg nkaus, yeej tsis muaj neeg yuav mus txog li, tsuas yog TusTswv coj mus mas thiaj mus txog. Txhob cia siab tias ua neeg zoo xwb ces yuav tau mus, vim tibneeg ntiajteb txoj kev zoo tsuas zoo li ib daim ntaub so kotaw xwb, yeej zoo tsis txaus yuav mus nyob Vajtswvntuj lub tebchaws li.
 
Yog hnub no koj xav mus nyob Vajtswvntuj lub tebchaws, thiab tau txoj sia ntev dhawv nyob mus ib txhim ces kawg yuav tsum los ntseeg thiab hlub TswvYesxus xwb, yeej tsis 6
muaj lwm txojkev li. Tus ua lees nws lub txim thiab txais caw TswvYesxus los rau hauv Nws lub siab, VajtswvntujTSWVYESXUS yuav zamtxim rau nws. Nws yuav pub koj muaj lub siab tshiab, ua neeg tshiab. Yog koj tseem tsis tau ntseeg TswvYesxus, thov tsis txhob ua siab qeeb nyob tsam lig koj. Koj puas tos txais TswvYesxus los ua koj tus Cawmseej hnub no? 2 Kaulithaus 5:17-21; Yaushas 3:16; Kalatias 1:4, 4:4-7; Titaus 3:3-7; Yauhas 16:8; Loos 8:14-17; Hebnplais 8:7-12; 2 Pestaus 1:3-4.
 
11. YUG DUA TSHIAB: Peb ntseeg tias yuav tsum yug dua los ntawm dej thiab ntsuj plig es thiaj yuav los ua tau Vajtswvntuj ib tug menyuam. Tus tsis yug dua tshiab yuav tsis muaj feem mus nyob Vajtswvntuj lub tebchaws. Kev ua kev cai raus dej pib txog kev yug dua tshiab, txhuav kev txhoj kev txhaum yuav dhau los. Chiv dua lub neej tshiab, ua neeg tshiab, muaj lub siab tshiab vim peb yog Vajtswvntuj cov menyuam. Vajtswvntuj txoj lus yog piv txog cov zaub mov, peb yuav tsum nyeem, kawm Vajtswvntuj txoj lus uas cawm neeg txoj sia peb thiaj txawj hlob zuj zus ib yam li tus me nyuam mos liab yuav tsum noj mis, noj mov thiab txawj hlob. Peb yuav tsum thov Vajtswvntuj nrog Nws sib raug zoo uas piv txog kev ua pa, mas peb thiaj ciaj sia, loj hlob fab ntsujplig. Peb yuav tsum koom nrog cov ntseeg uas yog piv txog lub cev es thiaj yuav ciaj sia nyob tau. Thiab yuav tsum qhia nthuav Vajtswvntuj txoj lus mus rau lwm tus kom hnov paub txog TswvYesxus. Yuav tsum muaj Vajntsujplig yog tus kav thiab tswj coj lub neej thiaj yuav tawgpaj txitxiv fab ntsuj plig uas yog kev hlub, kev zoo siab, kev thajyeeb, siab ntev, siab zoo, kev ncaj ncees, siab mos siab muag, thiab tswj tau tus kheej. Koj puas xav yug dua tshiab los ntawm txoj kev ua kev cai raus dej? Yauhas 3:3; Loos 6:4; Efesxaus 4:22; Mabthais 4:4; Esfexaus 6:18; Mabthais 28:18-20; Mabthais 20:25-28 Yauhas 16:7,8; Khalatias 5:22,23;
 
12. VAJTSWVNTUJ HAIV NEEG: Peb ntseeg tias ib tiam dhau ib tiam Vajtswvntuj muaj ib haivneeg nyob hauv ntiajteb no. Vajtswvntuj puag thaum tsimntuj tsimteb los yeej xaiv ib haivneeg yog Nws tug, sawv cev ntawm Vajtswvntuj rau neeg ntiajteb no. Nws haivneeg no piv zoo yam li tus ntxhais nkaujnyab uas tus nraugvauv yuav rov los tos mus nrog Nws nyob. TswvYesxus hlub thiab yeem muab Nws txoj sia los theej Nws haivneeg uas yog covntseeg Nws. Covntseeg TSWVYESXUS yog ib tseneeg, peb yug los ntawm TswvYesxus cov ntshav. Peb thiaj los ua kwv ua tij, ua nkaujmuam nraugnus los ntawm TswvYesxus cov ntshav. Covntseeg yog yam muaj nuj nqes tshaj plaws rau Vajtswvntuj uas tseem nyob hauv ntiajteb no. Covntseeg yog cov sawv cev ntawm Vajtswvntuj rau ntiajteb. Vajtswvntuj muaj ib yam dejnum tseem ceeb rau Nws covntseeg ua yog kev tshaj Nws txoj moo zoo tias TswvYesxus yuav rov qab los tos covntseeg mus nrog Nws nyob thiab yuav los rhuv lub ntiajteb no, kom sawvdaws yuav tsum los ntseeg Nws thiaj muaj feem mus nyob Vajtswvntuj lub tebchaws. Tus tsis ntseeg yuav rau kev puamtsuaj puasntsoog, rau kubnyhiab mus. Thaum txoj moo zoo tshaj mus thoob qabntuj ces TswvYesxus yuav rov qab los, lub ntiajteb no yuav kawg mus. Koj puas txaus siab los mus ua Vajtswvntuj covntseeg? Chivkeeb 12;3; Tubtxib 7:38; Efexaus 4:11-15; 3:8-11; Mabthais 28:19,20; 16:13-20;18:18; Efexaus 2:19-22; 5:23-27; Kaulausxai 1:17,18.
 
13. VAJTSWVNTUJ HAIV NEEG TIAM KAWG TES NUM: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj muaj ib haivneeg uas seem nyob rau tiam kawg. Vajtswvntuj haivneeg no yog Covntseeg uas coj raws nraim li Vajtswvntuj 10 NQE KEVCAI thiab muaj TswvYesxus COV LUSTIMKHAWV. Thiab Covntseeg no yuav qhia txog Vajtswvntuj 3 tug tubtxib qaumntuj cov lus moo zoo uas hais rau hauv Tswmsim 14:
 
Tug 1 Qw nrov nrov kom hwm Vajtswvntuj tus tsim lubntuj thiab ntiajteb vim yog lub caij txiav txim los txog lawm. Qhov peb hwm Vajtswvntuj ces yog qhov peb yuav tsum coj raws li Nws 10 nqe kev cai. Tshwjxeeb yog kevcai nqe 4, hais tias yuav tsum so hnub xya ib yam li TswvYesxus so hnub xya, vim yog covntseeg feem coob hauv ntiajteb no niaj hnub hla txoj kev cai no thiab tseem qhia kom lwm tus hla nrog lawv thiab. Txoj kev txiav txim twb los txog rau cov tsis coj raws Vajtswvntuj txoj cai lawm. Vajtswvntuj covntseeg uas seem nyob yuav so hnub 7 li TswvYesxus so. Thiab tshuav kev cai lwm yam uas yog peb hlub thiab hwm Vajtswvntuj ces peb yuav tsum coj raws. Tsis hais kam noj kev haus, kev hnav tsoos tsho, kev hais lus, kev xav yuav tsum hwm Vajtswvntuj tag nro vim lub caij txiav txim twb los txog lawm.
Tug 2 Hais tias lub Nroog Npanpiloos twb vau lawm, twb vau lawm. Lub Nroog Npanpiloos yog pawgntseeg “Txivplig” (Catholic) uas tsis tseeb, hla Vajtswvntuj txoj kev cai, piv txog tus niamntiav uas muaj tau tus txiv. Thiab ntxias dag neeg ntiajteb kom yuamkev. Thiab tsimtxom, tua, thiab tawm tsam Vajtswvntuj cov ntseeg uas ntseeg tiag tiag. Lub nroog ntawm twb vau lawm, lawv lub txim twb nto ntuj lawm. Vajtswvntuj yuav los rau txim rau lub nroog ntawm.
Tug 3 hais tias yog leejtwg pe hawm tus tsiaj, thiaj txais yuav nws lub cim, nws lub npe tus ntawm yuav raug kev puamtsuaj, yuav rau txim, rau kubhnyiab mus hnub TswvYesxus rov los. Tus tsiaj piv txog pawg ntseeg Txivplig, tus tsiaj ntawm lub cim yog HNUB 1 (Vav Athib, Sunday). Vajtswvntuj lub cim yog HNUB 7 (Vav Saum, Sabbath, Saturday) (Khiavdim 31:12-17). Tiam sis Covntseeg Vajtswvntuj tiag tiag uas tseem seem nyob yuav coj raws li Vajtswvntuj txoj kev cai, thiab ntseeg TswvYesxus thiab Nws cov lus tim khaw. Koj puas xav koom nrog Vajtswvntuj covntseeg tiam kawg no ua Vajtswvntuj tes num thiab? Tshwmsim 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Kaulithaus 5:10; Yudas 3:14; 1 Pestaus 1:16-19; 2 Petaus 3:10-13; Tshwmsim 21:1-4
 
14. KOOM NROG TSWVYESXUS LUB CEV: Peb ntseeg tias covntseeg koom nrog TswvYesxus lub cev. TswvYesxus tsis xaiv ntsej xaivmuag. Thaum peb ntseeg TswvYesxus tiag tiag lawm peb yug dua tshiab, yog neeg tshiab, coj lub siab tshiab. Txhua leej uas ntseeg Nws tsis hais yam neeg dab tsi, neeg npluanuj, txomnyem, neeg ntse, neeg ruam, pojniam, txivneej, koom nrog TswvYesxus lub cev. Nws yog lub tobhau. Peb yuav sib hlub ib yam li peb hlub peb lub cev. Yuav zam txim ib yam li peb zam rau yus lub cev. Koj puas xav koom nrog TswvYesxus lub cev? Loos 12:4, 5; 1 Kaulithaus 12:12-14; Phaunkauj 133:1; 2 Kaulithaus 5:16,17; Tubtxib 17:16,27; Kalatias 3:27,29; Kaulauxai 3:10-15; Efesxaus 4:14-16; 4:1-6; Yauhas 17:2-23.
 
15. RAUJ DEJ: Peb ntseeg txoj kev ua kevcai rausdej. Txoj kev ua kevcai rausdej yog piv txog txoj kev peb tuag ntawm fab nqaijtawv, thaum sawv tawm hauv dej los piv txog peb yug dua tshiab fab ntsujplig. Yog tsis yug dua tshiab peb yuav ua tsis tau Vajtswvntuj covmenyuam, yog peb tsis yog Nws cov menyuam peb yeej tsis muaj feem mus nyob Nws lub tebchaws. Tus lees ua kev cai rausdej kuj lees txais yuav TswvYesxus los ua nws tus cawmseej thiab txais txoj kev zam txim. Lees txais nkagsiab txog TswvYesxus txoj kev txomnyem, kev tuag, thiab kev sawv hauv qhov tuag rov los. Hnub Nws rovqab los, peb thiaj muaj feem mus nrog Nws nyob. Koj puas yuav lees uas kevcai rausdej hnub no? Loos 6:1-6; Kaulauxai 2:12,13; Tubtxib 16:30-33, 22:16; 2:38; Mabthais 28:19,20.
 
16. TSWVYESXUS ROOJ MOV: Peb ntseeg txog kev noj TswvYesxus rooj mov, thiab haus kua txiv hmab uas piv txog Nws cov ntshav. Kev cai noj TswvYesxus rooj mov piv txog txoj kev peb nco txog txoj kev TswvYesxus kovyeej txoj kev tuag saud ntoo khaublig thiab Nws yuav rov los zaug 2 tomntej no. Thiab Nws lub cev uas yog Vajtswvntuj txojlus piv yog cov zaubmov cawm fabntsujplig. TswvYesxus cov ntshav uas peb haus, piv txog Nws txojkev tuag theej peb lub txhoj, peb thiaj muaj sia tshiab. Cov ntshav ntxuav tau neeg ntiajteb lub tximtxhaum. Thiab Nws cov ntshav yog txojsia, leejtwg haus tag ces yuav muaj sia ib yam li Nws thiab. Koj puas xav koom nrog cov ntseeg thaum ua kev cai noj TswvYesxus rooj mov? 1 Kaulithaus 10:16, 17; 11:23-30; Mabthais 26:17-30; Tshwmsim 3:20; Yaushas 6:48-63; 13:1-17.
 
17. KHOOM PLIG: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj pub khoom plig rau cov ntseeg ua Nws teg num. Vajtswvntuj pub txhua leej uas ntseeg nyias muaj nyias khoomplig, tswvyim, thiab kev paub. Ib txhia ua tus qhia, ib txhia ua xibhwb, tus khomob kho ntsaj, saib cov ntseeg, txiav txim, tub plaub ntug kom cov ntseeg vammeej tuaj, tiam sis tibtug Vajntsujplig yog tus pub muaj. Koj puas txaus siab siv tej khoomplig uas Vajtswvntuj pub koj muaj ntawm los siv ua Vajtswvntuj dej num thiab?
 Loos 12:4-8; 1 Kaulithaus 12:9-11,27,28; Hebnplais 4:8, 11-16; Tubtxib 6:1-7; 1 Tismausthis 2:1-3; 1 Pestaus 4:10,11.
 
18. LUS TSHUAJ SIJ: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj pub khoom plig uas yog cov Lus tshuajsij (Prophecy) rau Nws haiv neeg tiam kawg.
Cov LUS TSHUAJSIJ yog ib qho qhia txog tias Vajtswvntuj covntseeg kawg tomqab yuav tsum muaj. Peb ntseeg tias Vajtswvntuj txib Nws cov tubtxib ib tiam dhau ib tiam los. Vajtswvntuj hais nyob rau Amauj 3:7 “Vajtswvntuj yuav tsis ua ib yam dabtsi ua ntej Nws qhia rau Nws cov tubtxib ceeb toom rau sawvdaws paub tso.” Los txog rau tiam no Vajtswvntuj tau siv ib tug ntxhaistxib npe hu tias AsLees Vaij (Ellen G. White) yug rau xyoo 1827, tuag thaum xyoo 1915. Thaum Ellen tseem me nyuam yaus, nws ib tug phooj ywg txawb ib lub pobzeb raug nws caj ntswm, ces nws mob mob mus kawm tsis tau ntawv. Aslees kawm ntawv txog hoob 3 xwb. Thaum nws hnub nyug 17 xyoo Vajtswvntuj los ua yog toog rau nws pom txog covntseeg uas TswvYesxus tiag tiag tab tom nyob zoo li cas. Thiab Vajtswvntuj los ua yogtoog, ua npausuav rau Aslees pom ntau zaug tom qab ntawm. Aslees Vaij tau sau ntawv tseg cia tshaj 100,000 nplooj ntawv. Nyob hauv qabntuj no tsis tau muaj dua ib tug neeg twg uas kawm ntawv qes qes es yuav txawj sau ntawv tau ntau tas npaum thiab sau tas nrho mus rau txhua sab txhua seem li Vajtswvntuj tus ntxhais qhev no. Cov lus nws sau thiab Vajluskub tsis sib covnyom vim yog tibtug Vajntsujplig yog tus tshoov kom sau.
 
Cov lus uas Vajtswvntuj qhia Aslees Vaij sau no muaj:
1. Hais txog Lub hauvpaus chivkeeb txoj kev covnyom tawmtsam saud qaumntuj, kev sib ntaus rog ntawm TswvYesxus thiab Dabntxwgnyug, ua ntus zus los txog thaum tsim lubntuj thiab ntiajteb, Phau Vajluskub ibntus zujzus, ibtiam dhau ibtiam los mus. Tom qab Vajluskub phau Tshwmsim sau xaus lawm, cov ntseeg ho nyob li cas ntxiv los txog rau peb tiam no thiab yuav muaj li cas tshwmsim los lawm tomntej no mus txog rau hnub TswvYesxus rov qab los.
 
2. Hais txog TswvYesxus yog tus povthawj hlob tes num nyob hauv lub tuamtsev saudntuj.
3. Hais txog covntseeg; kev ua ib tug thawjcov zoo rau covntseeg, kev cobqhia hauv covntseeg, kev ua dejnum pub rau Vajtswvntuj.
4. Hais txog tsevneeg; Kev ua tib tug txiv zoo, niam tsev zoo, kev niam txiv sibhlub hauv yus lub tsev, kev niam thiab txiv ua yam ntxwv zoo rau menyuam xyaum, kev cob qhia menyuam. Kev ua ib hluas ntseeg Vajtswvntuj zoo, kev kawm ntaubntawv.
5. Hais txog; kev khomob khontsaj, kevnoj kevhaus, thiab tshuav ntau tsav yam uas koj nyeem tas mas koj thiaj li paub zoo.
 
Niaj hnub no los cov kws tshuaj, cov neeg txawj ntse niaj hnub mus tshawb nrhiav cov lus uas Vajtswvntuj qhia nws sau cia coj los siv. Koj puas xav paub ntxiv txog Vajtswvntuj tus ntxhais txib no cov lus uas Vajtswvntuj qhia nws sau cia thiab?
Yauees 2:28,29; Tubtxib 2:14-21; Hebnplais 1:1-3; Tshwmsim 12:17; 19:10
 
19. VAJTSWVNTUJ 10 NQE KEV CAI: Peb ntseeg tias niajhnub no peb tseem yuav tsum coj raws li Vajtswvntuj 10 nqe kevcai. Vim 10 nqe kevcai no yog Vajtswvntuj txoj cai tswj kav qaumntuj thiab ntiajteb. Txawm TswvYesxus los Nws twb tsis hla 10 nqe kevcai no. Txoj kevcawmdim tsuas los ntawm qhov peb ntseeg TswvYesxus xwb, yog peb tau txais txoj kevcawmdim lawm ces peb yuav coj raws Vajtswvntuj txoj kevcai ib yam li TswvYesxus thiab. Yog peb hlub TswvYesxus, Nws txoj kevcai yuav tsis ua rau peb hnyavsiab. Tiamsis peb yuav zoo siab hlo coj raws TswvYesxus txoj kevcai vim yog peb hlub Nws. Koj puas hlub TswvYesxus es yeem xyaum coj raws li Nws 10 nqe kev cai? Khiavdim 20:1-17; Phaunkauj 40:7,8; Mabthais 22:36-40; Kevcai 28:1-14; Mabthais 5:17-20; Hebnplai 8:8-10; Yauhas 16:7-10; Esfesxau 2:8-10; 1 Yauhas 5:3; Loos 8:3,4; Phaunkauj 19:7-14.
 
20. HNUB XYA: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj teem hnub Hnub 7 ua hnub so (Sabbath) yog hnub so rau noobneej thiab lub cim ntawm Nws thiab Nws haivneeg. Vajtswvntuj tsimntuj tsimteb 6 hnub, hnub 7 Nws so thiab teem ua hnub koobhmoov rau noob neej mus ibtxhim. Hnub So uas yogh nub 7 (Sabbath, Vavxaum, Saturday) yog lub cim ntawm Vajtswvntuj thiab Nws haivneeg mus tag ib txhim. Peb covntseeg (Christian) yog cov neeg taug TswvYesxus qab. TswvYesxus so hnub 7 , peb los yuav tau so raws li Nws so, Nws cov thwjtim los so tib yam li thiab. Peb mus nrhiab thoob phau Vajluskub hauvpaus ti ntontsis yeej tsis muaj ib nqes qhia tias hnub so uas yog hnub 7 (Sabbath, Vavxaum, Saturday) raug muab hloov mus ua lwm hnub lawm. Niaj hnub no covntseeg feem coob so rau hnub 1 (Vav Avthib, Sunday) vim yog lawv hla Vajtswvntuj txoj cai. Qhov covntseeg thaum ub hloov los so hnub xya mas twb yog 300 tawm xyoo tom qab TswvYesxus yug lawm lawv mam hloov, vim yog lawv tsis xav ua li Vajtswvntuj hais tseg. Hnub TswvYesxus rov los lawv yuav raug txim vim lawv hla Nws txoj kev cai thiab tseem qhia lwm tus kom nrog lawv hla ib yam thiab. Cov no yog cov xibfwb cuav uas TswvYesxus hais tseg tias yuav muaj tshwmsim. Lawv xav ua kom haum neeg siab, tiam sis tsis haum Vajtswvntuj siab. Tiam sis yog peb yuav mus nyob Vajtswvntuj lub tebchaws, peb kawg yuav tsum xyaum coj raws TswvYesxus txoj cai. Yog peb hlub TswvYesxus ces tej cai ntawm tsis ua rau peb nyuaj siab. Koj puas yuav so rau hnub 7 ib yam li TswvYesxus so thiab? Chivkeeb 2:1-3; Khiavdim 20:8-11; Lukas 4:16; Isxaya 56:5,6; 58:13,14; Mabthais 12:1-12; Khiavdim 31:13-17; Esxekias 20:12,20; Kevcai 5:12-15; Hebnplais 4:1-11; Levis 23:32; Malakaus 1:32
 
21. IB FEEM KAUM: Peb ntseeg tias txhua yam uas peb muaj puavleej yog Vajtswvntuj tug huvtib si. Vajtswvntuj cia rau peb yog tus saib xyuas xwb. Vajtswvntuj tsis txawj noj tsis txawj haus, tsis ntshaw leejtwg tug, vim yog Nws twb yog tus Tswv txhua tsav yam hauv ntiajteb thiab qaumntuj huv si. Tiam sis Nws xav kom xyaum muaj lub siab zoo, faib pub rov qab rau Nws ua Nws tsaug. Vajtswvntuj kom peb muab 10% (ib feem kaum) rov rau Vajtswvntuj thiab khoom siabdawb rov rau Nws. Cov nyiajtxiaj no yuav siv mus ua Vajtswvntuj teg num tshaj txoj moozoo kom mus thoob ntiajteb. Cov nyiaj siab dawb yog siv mus them nqe vaj nqe tsev hauv Vajtswvntuj lub tuam tsev. Vajtswvntuj cog lus tias tus uas muab rov yam lub siab ncajncees thiab xyivfab hlo yuav tau txais koobhmoov npluamias. Vajtswvntuj yuav foom koob nchuavhmoov los rau tus ntawm. Nws ua tsawg los yuav tau ntau, tej nyiaj, qoob loo uas khwv tau los yuav tsis tas sai, tej twj nws muaj los yuav tsis puas. Tus uas muab rov rau Vajtswvntuj yam ncajncess yuav tau koob hmoov, nws tej tub tej ki yuav tsis raug thovkhawv. Koj puas xav tau koob hmoov los ntawm TswvYesxus?
 Chivkeeb 1:26-28; 2:15; 1 Vajtxwv Xwmtxheej 29:14; Habkai 1:3-11; Malakis 3:8-12; 1 Kauslithaus 9:9-14; Mabthais 23:23; Loos 15:26,27.  
 
22. COJ ZOO: Peb ntseeg tias Vajtswvntuj haiv neeg yuav tsum coj zoo. Thaum peb lees txais TswvYesxus los ua peb tus Cawmseej, rau hauv peb lub siab lawm, Nws pub peb los ua Nws cov menyuam. Peb yuav zoo li menyuam Vajntxwv thiab peb lub cev yog Vajtswvntuj lub tuam tsev. Yog li no peb thiaj li yuav tsum tu peb lub cev thiab lub siab kom tsim nyog ua menyuam vajntxwv. Tsim nyog Vajtswvntuj tus Ntsujplig los kav peb lub siab. Tsis hais kev tu yus lubcev, kev hnav tsoom tsho, kev haislus, kev noj haus txhua yam uas tsis huv, tsis zoo noj. Peb yuav tsum tseg kev hausdej haus caw, kev haus yeeb haus tshuaj, kev twv txiaj yuam pov, kev noj tej yam tsis huv; xws li cov tsiaj tsis huv uas hais cia rau hauv Leviskevcai 11: yuav tsum tseg txhob noj tej tsiaj tsis huv xws li npua, nas, cw thiab cov ntses tsis muaj nplai thiab ntau yam raws li Leviskevcai 11. Vim yog tej tsiaj tsis huv ntawm ua rau peb, uas yog Vajtswvntuj lub tuam tsev tsis huv, Vajntsujplig yuav txavdeb ntawm peb. Tej tsiaj tsis huv ntawm yuav ua rau peb muaj mob muaj nkeeg ntau yam. Kom peb cov ntseeg nco tias yam twg uas koj ua es, koj tsis xav caw TswvYesxus los koom nrog koj lawm ces nws yog yam tsis tsim nyog peb yog ib tug ntseeg yuav mus ua lawm. Koj puas xav caw kom TswvYesxus pab koj ua ib tug ntseeg uas coj zoo?
 Loos 12:1,2; 2:1 ; 1 Yauhas 2:6; Efesxaus 5:1-21; Filipis 4:8; 2 Kauslithaus 10:5, 6:14- 7:1; 1 Pestaus 3:1-4; 1 Kaulithaus 6:19, 20: 10:30; Levis 11:1-47; 3 Yauhas 2
 
23. OB NIAM TXIV SIB HLUB: Peb ntseeg tias kev sib hlub ntawm ib niamtxiv yog yam dawbhuv uas Vajtswvntuj pub rau NkaujIab thiab Nraugoo obtug puag thaum ntuj tsim teb raug los lawm. Thaum uas ob tug zoo siab sib hlub, sib yuav lawm, ob tug cog lus rau Vajtswvntuj thiab ntawm obtug tias yuav sibhlub nyob mus txog hnub ibtug tag sim neej. Kev sib nrauj, kev sibdaj sibdeev lwm tus uas tsis yog yus tus txijnkawm puav leej txhaum huv tibsi. Vajtswvntuj foom koobhmoov rau obniam txiv ntawd kom muaj metub menyuam huamvam mus. Ob tug yuav tsum sibpab tu tejtub tejki kom lojhlob thiab qhia kom lawv txawj hwm thiab ntseeg Vajtswvntuj. Vim Vajtswvntuj yog txoj kev hlub.
Chivkeeb 2:18-25; Mabthais 19:3-9; Yauhas 2:1-11; 2 Kauslithaus 6:14; Efesxaus 5:21-33; Mabthais 5:31,32; Malakaus 10:11.12; Lukas 16:18; 1 Kaulithaus 7:10,11; Khiavdim 20:12; Efesxaus 6:1-4; Kevcai 6:5-9; Pajlug 22:6; Malakhis 4:5,6. 11
 
24. TSWVYESXUS YOG POV THAWJ HLOB: Peb ntseeg tias TswvYesxus yog tus povthawjhlob saud lub tuam tsev saud qaumntuj uas tsis yog neeg txhaistes ua. Peb tau txais kev zam txim vim yog TswvYesxus yog tus thov VajLeejtxiv kom zam txim rau peb. Raws li cov lus tshuajsij hauv phau Danias 8:14 hais txog tias tom qab 2300 hnub ces Vajtswvntuj lub tuam tsev yuav raug ntxuav. Exekias 4:5 hais tias 1 hnub yog 1 xyoo, yog li 2300 hnub nws yog 2300 xyoo. Hnub pib 2300 hnub ntawm yog thaum ua Huabtais kom rov qab mus tsim kho lub nroog Yeslusxalee yog xyoo 457 B.C. suav los xaus rau xyoo 1844. Yog xyoo uas TswvYesxus nkag mus rau lub tuam tsev saud qaumntuj, Nws mus ntxuav lub tuamtsev kom dawb huv, Nws pib txiavtxim rau tibneeg ntiajteb. Pib txiavtxim rau cov neeg tuag lawm ua ntej, ces tom qab ntawm yuav txiav txim rau cov neeg uas tseem muaj sia nyob. Hnub uas Nws txiavtxim tas lawm Nws yuav rovqab los. Hnub Nws los ntawd Nws nqa nqe zog nrog Nws los. Nws yuav los tos cov ntseeg tiag tiag mus nrog Nws nyob, tiam sis yuav rau txim rau cov tsis ntseeg nws raws li lawv tes num. Hnub uas roojntug kaw lawm ces, neeg phem yuav phem mus, neeg zoo yuav zoo mus, hloov tsis tau lawm. Yog li no hnub no Nws tseem pub lub caij nyoog rau peb kom peb kavtsij npajsiab npaj ntsws tos TswvYesxus rov qab los. Vim yog hnub uas Nws sawv hauv lub tuamtsev saud qaumntuj lawm ces yuav tsis muaj kev zam txim ntxiv lawm. Koj puas xav tos txais TswvYesxus los ua koj tus povthawj hlob? Hebnplais 8:1-5; 4:14-16;9:11-28;10:19-22; 1:3;2:16,17; Danias 7:9-27; 8:13,14; 9:24-27; Teevnpe 14:34; Esxekias 4:6; Levis 16; Tshwmsim 14:6,7; 20:12;14:12; 22:12.
 
25. TSWVYESXUS YUAV ROV LOS ZAUG OB: Peb ntseeg tias TswvYesxus yuav rov qab los zaum ob. Qhov TswvYexus rov los zaug ob no yog yam uas covntseeg niajhnub tos. Yog hnub uas zoo siab tshajplaws tsis muaj ib yam piv tau rau covntseeg, tiam sis yuav yogh uas tu siab khuvxim tshajplaws rau cov tsis ntseeg. Ntau yam xwm txheej uas yuav tshwm muaj ua ntej TswvYesxus yuav rov qab los uas hais muaj rau Mabthais 24: twb tshwmsim tag lawm. Tsuas yog tshuav qhov tias txoj moo zoo hais txog TswvYesxus tseem nrov tsis tau mus thoob lub ntiajteb no xwb. Tshuav me ntsis lawm xwb ces Nws yuavrov qab los. Koj puas tau npaj txhij os cov phoojywg? Titaus 2:13; Hebnplais 9:28; Yauhas 14:1-3; Tubtxib 1:9-11; Mabthais 24:12; Tshwmsim 1:7; Mabthais 24:43, 44; Mabthais 26:64; 1 Thesxalaunikas 4;13-18; 1 Kaulithaus 15:51-54; 2 Thexalaunikas 1:7-10; 2:8; Tshwmsim 14:14-20; 19:11-21; Mabthais 24: Malakaus 13: Lukas 21: 2 Tismausthis 3:1-5; 1 Thesxalausnikas 5:1-6.
 
26. KEV TUAG, KEV SAWV QHOV TUAG ROV LOS: Peb ntseeg tias txoj kev tuag thiab kev sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj tseeb. Peb ntseeg raws Vajluskub tias neeg txhaum yuav tsum tuag lwj mus ua av, Vajtswvntuj txojpa ciajsia rov qab mus rau Nws lawm thaum ib tug neeg tas simneej. Neeg tuag tsis mus ua dab, tsis mus thawjthiab, tsis mus ntujtxiag tebtsaus, tiam sis mus tsaug zog lawm xwb. Tus tuag lawm tsis paub abtsi hlo li lawm. Tiam sis hnub TswvYesxus rov los zaum 2 Nws yuav tsa cov tuag uas ntseeg Nws sawv rov qab los, cov ntseeg ua tseem uaj siab nyob tib ntsais muag xwb yuav plis phlo es yuav ya mus ntsib TswvYesxus saud ib nta ntuj, yuav mus nrog TswvYesxus nyog 1000 xyoo, tom qab ntawm mas rov qab los tsim lub ntiajteb no dua tshiab. Cov tsis ntseeg uas tuag lawm ces yuav tsis sawv los, cov tsis ntseeg uas muaj sia nyob yuav raug hluav taws hlawv kub hnyiab mus.
 Loos 6:23; 1 Tismauthis 6:15,16; Tublajlim 9:5,6; Phaunkauj 146:3,4; Yauhas 11:11-14; Kaulauxai 3:4; 1 Kaulithaus 15:51-54; 1 Thexalaunikas 4:13-17; Yauhas 5:28,29; Tshwmsim 20:1-20. 12
 
27. 1000 XYOO SAUD NTUJ CEEB TSHEEJ: Peb ntseeg tias TswvYesxus yuav coj covntseeg mus nyob saud ntuj ceebtsheej 1000 xyoo. Lub tiajteb no yuav kub hnyiab mus hnub Nws rov qab los zaum 2. Vajtswvntuj cov hwjchim yuav hlawv lub ntiajteb no. Yuav tsis tshuav ib tug neeg nyob li, Vajtswvntuj yuav muab Dabntxwgnyug pov rau ib lub qhov tob tob. Tom qab 1000 xyoo lawm Vajtswvntuj, TswvYesxus, covntseeg thiab lub nroog Yeslusxalee tshiab yuav nqe los hauv ntiajteb no. Thaum ntawm TswvYesxus yuav txiavtxim rau Dabntxwgnyug, nws cov tub txib thiab cov neeg uas tsis txais yuav TswvYesxus yuav rau muab povhlawv hauv lub cub tawg lawjfab. Kev phem txhua yam yuav tsis muaj ntxiv lawm. Vajtswvntuj yuav tsim lub ntiajteb no dua tshiab.
 Tswmsim 20; 1 Kaulithaus 6:2,3 ; Yelemis 4:23-26; Tshwmsim 21:1-5; Malakhis 4:1; Esxekias 28:18,19. 
 
28. NTUJ TSHIAB TEB TSHIAB: Peb ntseeg tias muaj ntujtshiab tebtshiab tiag tiag li. Vajtswvntuj yuav los tsim lub ntujtshiab tebtshiab hnub thaum Dabntxwgnyug thiab kev phem txhua yam hauv lub ntiajteb no kub hnyiab tas lawm. Nyob hauv lub ntujtshiab no txojkev ncajncees nyob mus li. TswvYesxus yuav yog tus kav ua peb tug Tswv, peb yuav ua Nws cov pejxeem thiab Nws yuav nrog peb nyob. Yuav tsis muaj kev plojtuag, kev quajnyiav, kev iab kev khwv, kev mobntsaj, kev txhovsiab, kev los kuamuag thiab txhua yam kev phem yuav tsis muaj ntxiv. Vim yog lub ntuj thiab ntiajteb qub twb dua lawm. Peb yuav tau zoo nyob kajsiab lug mus tsis paub muaj hnub kawg li. Koj puas xav mus nyob lub nroog no? Yog koj xav mus nco ntsoov hlub TswvYesxus kom kawg koj lub siab lub ntsws ib hnub yeej yuav tau mus nyob xwb. Thov Vajtswv nchuav koob hmoov los rau koj thiab tsev neeg. Amen. 2 Pestaus 3:13; Isxaya 35; 65:17-25; Mabthais 5:5; Tshwmsim 21:1-7; 22:1-5; 11:15.
 

Languages

Español - Lo Que Creemos

English - What We Believe


Bible Study Links

Discover Bible Guides


Discover Bible Guides (Spanish)

KidZone Bible Guides

Bible Info


Bible Info (Spanish)

Bible Info for Kids


Bible Research Links

Biblical Research Institute


Adventist Theological Society